IX – SANSKRIT (122)

शेमुषि प्रथमो भाग

S. No.ChapterTopicVideoAudioPDFPPTQuizQuestion Bank
1भारती वसंत गीति
2स्वर्ण काक :भाग 1, भाग 2
or
link2
viewtakepractice
3गोदोहन्मभाग: 1, 2 , 3
or
link2
viewtakesolve
4कल्पतरुlink1
or
link2
take
प्रथमः भागःviewPPT1
द्वितीयः भागःviewPPT2
5सूक्तिमोकिकमVideoviewअभ्यास:
6भ्रांतोबाल :Video1, Video2Qz, अभ्यास:
7परत्यभिज्ञानम
8लोहतुला
9सिकतासेतुVideo1अभ्यास:
10जटायु शोर्यम
11प्रयावरनम
12वाङ मन: प्राण स्वरूपम

अनुपूरक पठन

S. No.ChapterTopicVideoAudioPDFPPTQuizQuestion Bank
1संस्कृत सामान्यज्ञानम्click
2यण्सन्धिःsolve
3शब्द रूप
अकारान्तपुल्लिंगशब्दरूपम्
सर्वनाम शब्दwatch
प्रत्ययाः-क्त्वा -तुमुन् -ल्यप्watch
उपसर्गा:pdf
4व्याकरणम
धातुरूपाणि
शब्दरूपम्, उपसर्गा:
उपपदविभक्तिः(1) , उपपदविभक्तिः (2)
अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दरूपाणि
आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दरूपाणि
5